Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

thezebragirl
thezebragirl
thezebragirl
thezebragirl
3328 d6f1 390

cinemarhplus:

Winona Ryder

thezebragirl
Nie zmienisz tego w jaki sposób ja myślę i jak różne rzeczy odczuwam.
thezebragirl
8130 fb8d 390
thezebragirl
7788 09e6 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakoralina koralina
thezebragirl
7569 2e02 390
Reposted fromIriss Iriss viakoralina koralina
thezebragirl
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viakoralina koralina
thezebragirl
4143 5319 390
Reposted fromavgp avgp viakoralina koralina
thezebragirl
Reposted fromdreamadream dreamadream viakoralina koralina

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viacoldwater coldwater
thezebragirl
8375 0bba 390
Reposted fromkobiety kobiety vialookbook lookbook
thezebragirl
8533 995f 390
Reposted fromrol rol
thezebragirl
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
thezebragirl
3563 bf3d 390
thezebragirl
Czasami bywają takie poranki - przychodzą po naprawdę złych nocach - zaglądam w lustro i nie poznaję kobiety, którą w nim widzę.
— Charlaine Harris
thezebragirl
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl